LICITACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Gradonačelnik Grada Subotice donosi ODLUKU RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  (ZEMLJIŠTE)
U JAVNOJ SVOJINI GRADA SUBOTICE RADI IZGRADNJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA (LICITACIJA)

Na licitaciji je više katastarskih parcela a najinteresantinja parcela je svakako pored Otvorenog univerziteta. Detalji konkursa se mogu poronaći na sajtu www.subotica.rs odeljak konkursi i oglasi.Oglas  je otvoren od 01.11.2019.-godine, zaključno sa 02.12.2019 .godine, što predstavlja rok za podnošenje pismenih prijava.Prijava se smatra blagovremenom ukoliko u pisarnicu Gradske uprave bude zaprimljena najkasnije  05.12.2019. godine do 12.00 časova.
Sve informacije u vezi sa oglasom, mogu se dobiti u Službi za imovinsko pravne  poslove, stambena pitanja i građevinsko zemljište, sprat II, kancelarija broj 213 ili na tel: 024/626-806 svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 časova