KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U APV ZA 20

KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U APV ZA 2020. GODINU
Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili dva grada.

Prigradske linije se ne regresiraju.
USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA SU SLEDEĆI:
•da je stanovnik Grada Subotice,
•da  svakodnevno putuje u međugradskom , odnosno, međumesnom saobraćaju,
•da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima,
•da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,
•da prvi put upisuje godinu  studija na teret budžeta,
•da nije korisnik stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih

samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova

i fondacija.
Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne

karte na ime studenta, za navedenu relaciju.
ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:
•fotokopiju lične karte,
•potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje godinu  na teret budžeta,
•fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.
NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji mogu naći na veb sajtu Grada, ili u Uslužnom centru Gradske kuće.
Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od  11. 2. 2020. do 21. 2. 2020.

godine, od 9.00 do 14.00 časova.
Informacije na tel: 024 626 883