LICITACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градоначелник
Број: II-464-78/2020
Дана: 18.02.2020.
24000 Суботица
Трг слободе 1
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон-9/2020) и члана 16. Одлуке о
прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и претварања права закупа на
грађевинском земљишту у право својине („Сл. лист Града Суботице“, број 14/2015 и 53/2016),
Градоначелник Града Суботице доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
(ЗЕМЉИШТЕ) У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈА)
I Предмет отуђења:
1. парц. бр. 15879/6 у површини 04а 53м2, уписана у лист непокретности бр. 1383 К.О. Нови град, у
јавној својини Града Суботице,
2. парц. бр. 14777/8 у површини 84а 25м2, уписана у лист непокретности бр. 1383 К.О. Нови град, у
јавној својини Града Суботице,
3. парц. бр. 15799/9 у површини 06а 28м2, уписана у лист непокретности бр. 1383 К.О. Нови град, у
јавној својини Града Суботице,
4. парц. бр. 694/8 у површини 11а 94м2, уписана у лист непокретности бр. 1383 К.О. Нови град, у
јавној својини Града Суботице,
5. парц. бр. 694/9 у површини 14а 02м2, уписана у лист непокретности бр. 1383 К.О. Нови град, у
јавној својини Града Суботице,
6. парц. бр. 17688/3 у површини 02ха 60а 39м2, уписана у лист непокретности бр. 1383 К.О. Нови
град, у јавној својини Града Суботице,
II Комунална опремљеност:
1. парц. бр. 15879/6 К.О. Нови град, асфалтирани приступни пут без тротоара,
2. парц. бр. 14777/8 К.О. Нови град, јавни водовод, асфалтирани приступни пут без тротоара, јавна
расвета,
3. парц. бр. 15799/9 К.О. Нови град, јавни водовод, јавна расвета, гасовод,
4. парц. бр. 694/8 К.О. Нови град, јавни водовод, асфалтирани приступни пут, јавна расвета,

5. парц. бр. 694/9 К.О. Нови град, јавни водовод, асфалтирани приступни пут, јавна расвета,
6. парц. бр. 17688/3 К.О. Нови град, , јавни водовод, асфалтирани приступни пут, тротоар, јавна
расвета.
III Урбанистички услови:
– Увидом у План генералне регулације VIII за зоне „Жељезничко насеље“ и „Макова Седмица“ и
део зоне „Мали Радановац“ („Службени лист Града Суботице”, број 52/2012), утврђено је да се
парцеле
к.п. бр. 15879/6 и 15799/9 К.О. К.О. Нови Град налазе у делу простора намењеног
изградњи објеката породичног становања средњих густина.
За ову зону су утврђени следећи урбанистички параметри:
– Мин. величина парцеле за слободностојећи породични стамбени објекат износи 300 м²
– Мин. ширина уличног фронта износи 10 м,
– Маx. Индекс заузетости парцеле је 40%,
– Маx. спратност главног објекта је П+1+Пк,
– Парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
Паркинг места за ове парцеле предвиђена су у оквиру истих.
– к.п.бр. 14777/8 К.О. Нови град према Плану генералне регулације VII за зоне „Кертварош“
и „Нови Град“ и делове зона „Мали Радановац“, „Радановац“ и „Палић“ у Суботици (“Службени
лист Града Суботице” број 11/2014 и 12/2014) се налази у делу блока 200 и намењена је за
производњу и привреду.
За ову зону су утврђени следећи урбанистички параметри:
– Мин. величина парцеле износи 1200 м², док се максимална величина не условљава,
– Мин. ширина уличног фронта износи 30 м,
– Маx. индекс заузетости парцеле је 50%, уколико је паркирање обезбеђено у подземној етажи
– макс. индекс заузаетости је 60%,
– Максимални степен искоришћености парцела је 80% (рачунајући све објекте високоградње
и платое са саобраћајницама и паркинзима),
– Маx. спратност за производне објекте и објекте мале привреде је П+1, а максимална
спратност пословно административних објеката је П+2+Пк,
– Парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
У овој зони дозвољено је грађење следећих објеката: производни објекат, производнопословни објекат, производно-складишни објекат, пословни-складишни објекат, пословнопроизводно-складишни објекат, пословни објекат, други помоћни објекти (гараже, котларнице,
бунари…).
Парцела испуњава услове за градњу, с тим да за предметни простор је прописана обавеза израде
урбанистичког пројекта, те се Инвеститору након доношења истог може одобрити изградња
објеката.
Израда Урбанистичког пројекта је обавеза Инвеститора.
Паркинг места за ове парцеле предвиђена су у оквиру истих.
к.п.бр. 694/8 и 694/9 К.О. Нови град – према Плану детаљне регулације за део простора МЗ
„Железничко насеље” у деловима блокова 13.1 и 13.2, између Мајшанског пута, улице Партизанских
база и Храстове улице у Суботици („Службени лист Града Суботице”, број 5/2018), наведене
парцеле се налазе у делу блока 18 у зони намењеној мешовитом становању.

У оквиру зоне МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА, у зависности од величине парцеле, дозвољено је
грађење следећих објеката:
– породични стамбени објекат (максимално 3 стамбене јединице)
– породични стамбено–пословни или пословно–стамбени објекат (максимално 2 стамбене
јединице)
– вишепородични стамбени, стамбено–пословни или пословно–стамбени објекат (минимално 4
стамбене јединице)
– пословни објекат (може се градити као јединствен објекат на парцели или као засебан објекат
на парцели са породичним стамбеним објектом)
– други објекти на парцели (пратећи, помоћни)
У склопу зоне МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА у оквиру једнопородичних стамбенопословних објеката, вишепородичних стамбено-пословних и пословних објеката могу се планирати
простори за обављање делатности из области:
трговине (продавнице за продају прехрамбене и робе широке потрошње и др.),
– услужног занатства (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске, фотографске
радње, праонице возила и друге занатске радње),
– услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, хемијска чистиона и др.),
– угоститељства (мотели, пансиони, ресторан, таверна, ћевабџиница, чајџиница, цаффе бар,
пиццериа, хамбургерија и сл.),
– здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације, стационари и сл.),
– социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу, смештај и нега
старих и изнемоглих лица и др.)
– културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.)
– забаве (билијар салони, салони видео игара, кладионице идр.),
– спорта (теретане, вежбаоне, аеробик, фитнесс, бодибилдинг и др.),
– пословно-административних делатности (филијале банака, поште, представништва, агенције,
пословни бирои)
– пољопривреде (пољопривредна апотека, ветеринарска амбуланта за кућне љубимце и сл.)
– услужних сервиса (бензинске станице, гасне станице, праонице возила, централна гаража и сл. на
међусобној удаљености од минимално 1,0 км). Централна гаража може бити у склопу сваког
блока у циљу задовољења простора за мирујући саобраћај.
– И друге делатности уз услов да не угрожавају околину; буком, гасовима, отпадним материјама или
другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује
околина од загађења.
У ЗОНИ МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА није дозвољена изградња мини фарми и кланица.
У ЗОНИ МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА није дозвољена изградња производних објеката,
односно производних погона мале привреде и производног занатства.
За зону мешовитог становања услови у погледу величине и ширине парцеле утврђени су у
следећој табели:

Врста
објекта
Намена објекта Величина парцеле Ширина парцеле
Мин.
величина
парцеле
м
2
Препоруч.
величина
парцеле
м
2
Мин.
ширина
парцеле
м
Препоруч.
ширина
парцеле
м
Слободно
стојећи
објекти
-породични стамбени објекат
-стамбени објекат (маx.4 стана)
300
500
500
700
10,0
15,0
15,0
17,0
-породични стамбено –
пословни или
500 700 15,0 17,0

 

пословно-стамбени (маx. 2
стана)
-пословни објекат (маx
П+1+Пк)
-вишепородични
стамбени или стамбено–
пословни објекат (мин.4
стана)
-пословни објекат (маx
П+2+Пк)
600 800 20,0 25,0
Двојни
објекти
-породични стамбени објекат,
(2×1стан)
-породични стамбено –
пословни објекат, ( 2 x 1стан)
400
(две по
200)
600
(две по
300)
16,0
(две по
8)
20,0
(две по 10)
Непрекинути
низ
-породични стамбени објекат 150 150 5,0 5,0
-вишепородични стамбени
објекат
600 800 15,0 20,0
Прекинути
низ
-породични стамбени објекат 300 500 10,0 12,0
-вишепородични стамбени,
-вишепор. стамбено–пословни
објекат
600 800 15,0 20,0
Полу
атријумски
-породични стамбени објекат 150 200

За грађење породичног стамбеног, породично стамбено-пословног објекта у зони је утврђена
максимална величина грађевинске парцеле од 1500 м², док за вишепородично стамбено пословни
објекат није утврђена максимална величина.
Маx. Индекс заузетости парцеле је 50%.
У склопу зоне мешовитог становања, поред основне намене, дозвољена је изградња објеката
друге намене који неће штетно деловати на околину и то: пословање, јавни и комерцијални
садржаји, мала привреда, спорт и рекреација, здравствени, верски објекти, комунални објекти,
сервиси, бензинске станице, централне гараже и др. стим да њихова заступљеност на нивоу зоне
може бити маx. 50%.
Врсте објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској парцели у зони мешовитог
становања су:


слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле)
двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку линију грађевинске
парцеле)
у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле)
у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле)
полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле)


У зони мешовитог становања највећа дозвољена спратност ПОРОДИЧНИХ стамбених
(стамбено-пословних и пословно-стамбених) објеката је П+1+Пк (приземље+спрат+поткровље).
Највећа дозвољена спратност ВИШЕПОРОДИЧНИХ стамбених (стамбено-пословних и
пословно-стамбених) у зони мешовитог становања је П+2+Пк (приземље+два спрата+поткровље).

ПОСЛОВНИ објекти у оквиру зоне мешовитог становања су спратности максимално
П+1+Пк (за минималну величину парцеле 500 м²), односно максимално П+2+Пк (за минималну
величину парцеле 600 м²).
– Парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.
Уколико је планирана изградња породичног стамбеног објекта (стамбено-пословног или
пословног објекта) у зони мешовитог становања, на парцели се могу градити и други објекти и то:

ПРАТЕЋИ ОБЈЕКТИ – гаража, летња кухиња, инфраструктурни објекти (котларнице,
трафостанице и др.), надстрешнице и сл.
ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ – бунари, ограде и сл.

Уколико је планирана изградња вишепородичног стамбеног објекта (стамбено-пословног или
пословног објекта) у зони мешовитог становања, у изузетним случајевима се на парцели се могу као
слободностојећи градити пратећи објекти (гараже, котларнице, трафостанице и надстрешнице).
Парцеле бр.694/8 и 694/9 К.О. Нови град испуњавају услове за градњу, с тим да је за предметни
простор прописана обавеза израде урбанистичког пројекта у случајевима изградње вишепородично
стамбених и стамбено пословних објеката.
Израда Урбанистичког пројекта је обавеза Инвеститора.
Паркинг места за ове парцеле предвиђена су у оквиру истих.
к.п.бр. 17688/3 К.О. Нови град – према Плану детаљне регулације за делове блокова 16.5 и
17.2 северно од Сегединског пута у Суботици („Службени лист Града Суботице”, број 38/2015),
предметна парцела се налази у зони намењеној пословању са производњом.
За зону пословања са производњом су утврђени следећи урбанистички параметри:
– Мин. величина парцеле за изградњу објеката износи 800 м²,
– Мин. ширина уличног фронта износи 20 м,
– Маx. Индекс заузетости парцеле је 60%,
– Парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину мин. ширине 5 м.
Врста и намена објеката који се могу градити
На парцелама или комплексима у зони пословања са производњом дозвољена је изградња
једног или више објеката у којима се одвијају следеће делатности:
– пословне делатности (терцијарне делатности: продаја, администрација, услуге, угоститељство и
сл.)
– складишне делатности
– производне делатности
У планираним комплексима, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08 – до краја поглавља Уредба), дозвољена је реализација следећих
пројеката:
– Пројекти који се не налазе на Листи I нити на Листи II Уредбе
– Пројекти који се налазе на Листи II Уредбе, за које се на основу израђене Процене утицаја на
животну средину установи да у погледу планираног производног и техничко-технолошког процеса,
врсте и количине енергије, као и процене врсте и количине отпадака, загађења ваздуха, земљишта,
воде и другог, не угрожавају животну средину, односно да се планираним мерама на спречавању
пропратних негативних утицаја производне делатности, негативно дејство у потпуности може
уклонити, или свести на законом утврђене дозвољене норме .
Осим објеката основне намене, могу се градити:
– помоћни објекти неопходни за обављање основне делатности (гараже, инфраструктурни објекти,
станице за снабдевање горивом, резервоари, цистерне и сл.)
– стамбени објекти са 1-2 стана за власника.

Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије за пословне и складишне
објекте није дефинисано, а за производне објекте износи 5 м.
У односу на бочне и задње међне линије јужне или источне оријентације објекти морају бити
удаљени најмање 4 м, а у односу на линије северне или западне оријентације објекти морају бити
удаљени најмање 1 м.
У односу на постојеће објекте на суседним парцелама, планирани објекти морају бити
удаљени најмање 5 м.
Дозвољена спратност објеката је П+2.
Максимална висина слемена објекта је 12 м, а изнад те висине су дозвољени висински акценти у
функцији делатности која се одвија у комплексу (технолошки торњеви, силоси, димњаци и сл.),
рекламни стубови, као и телекомуникациони и други инфраструктурни објекти.
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Унутар објекта се може извршити пренамена таванског простора у користан простор у случају да се
поменутом интервенцијом не пређу дозвољени урбанистички праметри.
Код изградње објеката са подрумом неопходно је обезбедити правилно проветравање и
осветљавање подрумске етаже.
За изградњу и уређење нових или доградњу постојећих комплекса у којима бруто развијена
површина новопланираних објеката износи 2000м
2 или више Планом је прописана обавеза израде
урбанистичког пројекта.
Израда Урбанистичког пројекта је обавеза Инвеститора.
Паркинг места за ове парцеле предвиђена су у оквиру истих.
Рок за подношење уредног захтева за издавање грађевинске дозволе:
Лице које стекне својину (у даљем тексту: Стицалац) се обавезује да органу надлежном за издавање
грађевинске дозволе, у року од осам месеци од дана закључења уговора о стицању земљишта
поднесе уредан захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта чија је изградња
предвиђена важећим планским актом.
IV Тржишна цена земљишта:
Почетна цена (тржишна вредност) земљишта које се отуђује је:
1. парц. бр. 15879/6 К.О. Нови град у површини 04а 53м2, процењена тржишна вредност земљишта
659.527,51 динара, износ депозита: 197.858,25 динара,
2. парц. бр. 14777/8 К.О. Нови град у површини 84а 25м2, процењена тржишна вредност земљишта
19.864.043,75 динара, износ депозита: 5.959.213,13 динара,
3. парц. бр. 15799/9 К.О. Нови град у површини 06а 28м2, процењена тржишна вредност земљишта
918.013,54 динара, износ депозита: 275.404,06 динара,
4. парц. бр. 694/8 К.О. Нови град, у површини 11а 94м2, процењена тржишна вредност земљишта
4.212.070,22 динара, износ депозита: 1.263.621,07динара,
5. парц. бр. 694/9 у површини 14а 02м2, процењена тржишна вредност земљишта 4.945.831,19
динара, износ депозита: 1.483.749,36 динара,
6. парц. бр. 17688/3 у површини 02ха 60а 39м2, процењена тржишна вредност земљишта
57.257.967,69 динара, износ депозита: 17.177.390,30 динара.

Тржишну вредност земљишта утврђује овлашћени судски вештак.
Тржишна цена земљишта не може бити нижа од цене утврђене актом надлежног пореског органа.
Учесници на јавном надметању (у даљем тексту: лицитацији) су дужни да уплате депозит
(гарантни износ) који представља износ у висини од 30% од почетне цене земљишта, на
депозитни рачун Града Суботице бр. 840-1027804-55 са позивом на број 69-236, модел 97.
Учеснику на лицитацији који не оствари право на куповину земљишта, уплаћени депозит ће се
вратити у року од пет радних дана од дана спроведеног поступка (висина износа који се враћа
једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита), изузев уколико учесник одустане од своје
понуде или не приступи лицитацији.
V Поступак лицитације:
Поступак лицитације спроводи Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија).
На лицитацији могу да учествују правна и физичка лица која поднесу писмене пријаве на адресу:
Суботица, Трг Слободе 1, путем Службе за општу управу и заједничке послове Градске управе
Суботица, у услужном центру, на приземљу Градске куће, шалтер број 16 и 17 или поштом.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини Града Суботице – НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријаве се подносе Комисији за грађевинско земљиште путем Секретаријата за имовинско правне
послове, Службе за имовинско правне послове, стамбена питања и грађевинско земљиште.
На полеђини се уписује назив и адреса подносиоца пријаве, број телефона и име и презиме
овлашћеног лица за контакт.
Оглас је отворен од 21.02.2020. године, закључно са 23.03.2020. године, што представља рок за
подношење писмених пријава.
Пријава поднета путем поште се сматра благовременом уколико се поднесе у датом року, а у
писарницу Градске управе буде запримљена најкасније 27.03.2020. године до 12.00 часова.
Пријава правног лица садржи: пун назив и седиште, матични број, порески идентификациони број
и број решења о регистрацији код надлежног органа.
Пријава се оверава потписом и печатом овлашћеног лица.
Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, а ако је
лице предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа) и
порески идентификациони број.
Пријава треба да садржи све податке о парцели за које се иста подноси.
Уз пријаву се прилаже:
– оверена фотокопија акта о регистрацији (Извод из АПР-а) за правна лица
– фотокопија личне карте или пасоша, за физичка лица,
– решење о упису радње у Регистар – за предузетнике
– доказ о уплати депозита,
– изјава да прихвата све посебне услове из огласа и
– за лица која заступа пуномоћник, оверена пуномоћ од стране јавног бележника.

Право учешћа на лицитацији имају само лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву,
односно лица која по захтеву Комисије за грађевинско земљиште отклоне недостатке пријаве.
Земљиште се отуђује учеснику лицитације који понуди највећу цену за предметно земљиште, а која
се накнадно не може умањивати.
Учеснику на лицитацији чија се понуда прихвати, уплаћени депозит ће се урачунати у купопродајну
цену и одузети од вредности постигнуте на лицитацији.
Лицитацију отвара председник или овлашћени члан Комисије и утврђује:
1. Број благовремених и потпуних пријава
2. Број неблаговремених и непотпуних пријава
3. Називе односно имена учесника који су стекли право учешћа
4. Присутне учеснике јавног надметања односно њихове законске заступнике или овлашћене
представнике и да ли имају уредну пуномоћ-овлашћење да учествују на лицитацији.
Лицитација се спроводи по следећем поступку:
1. Председник или овлашћени члан Комисије објављује почетни износ који је предмет
лицитације и позива учеснике да исти износ прихвате
2. Уколико учесник не прихвати почетни износ губи право на повраћај уплаћеног депозита
3. Председник или овлашћени члан Комисије позива учеснике да дају своје понуде износа
цене, увећане за најмање 1% од почетног износа, односно од последње дате понуде
4. Учесници се јављају за давање понуде подизањем руке
5. Председник или овлашћени члан Комисије покретом руке дозвољава учеснику који се
најраније јавио, да дâ своју понуду
6. Учесник лицитације дужан је да каже у име којег понуђача који износ нуди
7. Председник или овлашћени члан Комисије пита три пута да ли неко даје више од највећег
претходно понуђеног износа и констатује после трећег позива који је највећи износ понуђен
и име понуђача који стиче право на стицање земљишта.
Сваки учесник лицитације има право да током рада Комисије даје примедбе на рад Комисије и на
ток поступка, што се уноси у записник.
По окончаном поступку лицитације, Градоначелник Града Суботице ће донети Решење о отуђењу
земљишта.
Решење се доставља свим учесницима у поступку.
Стицалац је дужан да најкасније у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу земљишта,
са Градом Суботица закључи уговор о отуђењу земљишта.
Уколико Стицалац не закључи уговор о отуђењу у наведеном року, Решење о отуђењу земљишта се
ставља ван снаге без права Стицаоца на повраћај уплаћеног депозита за учешће на лицитацији.
Стицалац земљишта цену земљишта постигнуту на лицитацији плаћа једнократно у року 15 дана од
закључења уговора о отуђењу.
Стицалац земљишта преузима земљиште у виђеном стању.

Учесницима ће се доставити уговор о отуђењу земљишта са поуком да уколико сматрају да је
земљиште отуђено супротно одредбама закона, те да им је на тај начин повређено право, могу
поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од дана сазнања за
закључење уговора, а најкасније 30 дана од дана закључења уговора.
Поступак лицитације ће се у свему осталом спровести према одредбама Одлуке о прибављању,
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и претварања права закупа на грађевинском
земљишту у право својине („Сл. лист Града Суботице“, број 14/2015 и 53/2016).
Лицитација ће се одржати дана 03.04.2020. године са почетком у 12:00 часова у “Плавој сали“
Градске куће, Суботица, Трг Слободе бр. 1.
Комплетан текст Огласа објавиће се у “Службеном листу Града Суботице”, на огласној табли
Градске управе Суботица, Трг Слободе бр. 1, у периоду од 21.02.2020. године до 23.03.2020. године,
на интернет страници Града
www.суботица.рс, у рубрици „Конкурси и огласи“ и у локалним
листовима: “Суботичке новине”, “Маgyar szó” и “Hrvatska riječ“.
Све информације у вези са огласом, могу се добити у Служби за имовинско правне послове,
стамбена питања и грађевинско земљиште, спрат II, канцеларија број 213 или на тел: 024/626-806
сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова.
Градоначелник
Богдан Лабан с.р.