NAREDBA O ZABRANI KRETANJA

На основу члана 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 31/20) и члана 15. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон, 47/18),
Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, доноси

НАРЕДБУ
о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

“Службени гласник РС”, број 34 од 18. марта 2020.

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:
1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;
2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 20 до 05 часова.

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:
1) здравствене раднике – са лиценцом;
2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;
3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се у складу са Кривичним закоником.

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 01-1094/20-58
У Београду, 18. марта 2020. године
Министар унутрашњих послова,
др Небојша Стефановић, с.р.