Szerbia katolikus püspökeinek rendelete a koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli állapot kap

Szerbia katolikus püspökeinek rendelete a koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli állapot kapcsán a templomlátogatás és a liturgikus cselekményekre vonatkozóan

Kedves testvérek, drága jó hívek!

Mi, Szerbia katolikus püspökei, akiknek feladata és szent kötelessége a Katolikus Egyház itteni életének vezetése – töretlen hittel az isteni gondviselés minket mindenkor irányító és bölcsességével vezető erejében – meggyőződéssel valljuk az örök igazságot, miszerint teremtésünk kezdetétől fogva Isten gondviselése vezet életutunkon, örömeinkben és nehézségeinkben egyaránt velünk van, és megáldja azt a pillanatot, amiben vagyunk. Tekintettel arra, hogy országunkban is felütötte fejét a koronavírus járvány, és mindannyian láthatjuk, érezhetjük, hogy a veszély közeli és reális, fájdalmas és nehéz döntéseket vagyunk kénytelen meghozni a magunk és embertársaink egészségének védelme érdekében. Ezen döntésekben azonban mindenkor a felebaráti szeretet és az egymás iránti felelősség vezérel minket. Lélekben összekapcsolódva hordozzuk egymást és közösségünk tagjait imáinkban, kérve a Bölcsesség és Istenfélelem Lelkét az egészségügyi dolgozók és betegek valamint az állami vezetők és minden lakos számára. „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” (2Tim 1,7)

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve az állami rendeletekkel összhangban (vö. Sl. glasnik RS”, br. 31/2020) a koronavírus terjedésének megakadályozás érdekében a következő fájdalmas, ám kényszerű és elkerülhetetlen rendelkezéseket léptejük életbe egyházmegyéink területén, melyek 2020. március 19-én déli 12 órakor lépnek életbe:

1. A nyilvános liturgia a templomokban szünetel. Nyilvános, hívek részvételével zajló szentmisét bemutatni nem szabad! Tehát minden nyilvános szentmise, keresztelő, bérmálás, gyóntatás, esküvő és minden más ájtatosság mind a templomban, mind szabadtéren elmarad! Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani. A szűk család (5-10 személy) legyen csak jelen, tilos a halotti torok megtartása is! Az ismerősök és tisztelők otthonaikban egy-egy ima erejéig emlékezzenek meg az elhunytról.

2. A plébániahivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel. Csak a temetéseket vehetik fel helyben a plébánosok, minden más kérdésben telefonon adnak információt.

3. A templomok a lelki feltöltődés és imádság helyei, ebben a nehéz helyzetben templomainkat nem zárjuk be. Ily módon is lehetőséget biztosítva az egyéni imára és lelki elmélyülésre. Minden plébános önállóan dönti el a helyi templom nyitvatartási idejét azzal, hogy ezt a templomajtóra jól látható helyre függesszék ki. A templomot folyamatosan fertőtleníteni és szellőztetni kell!

4. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket sine populo, a misekönyvben feltüntetett módon, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

5. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – azonnali hatállyal, ezen rendelkezések életbe lépéstől egészen ezek visszavonásáig megadjuk.

6. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Javasoljuk, hogy kövessék figyelemmel a Mária Rádió vagy az MTVA adásait, mely médiumok vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetítenek, emellett több plébános élőben is lehetőséget biztosít a szentmise követésére a Facebookon.

7. A betegellátást, a gyóntatást és a rendkívüli áldoztatást kérjük, hogy csak halaszthatatlan esetben végezzék, különös körültekintéssel (kézfertőtlenítés és egészségügyi maszk használata). A rendkívüli helyzetre való tekintettel – ezen rendelkezések életbe lépéstől egészen ezek visszavonásáig – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

8. Az oktatási és szociális intézményekben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

Kérünk mindenkit, hogy hívő lélekkel és az Isten- és emberszeretet parancsában gyökerező kötelességtudattal fogadják a fenti intézkedéseket. Ennek jeleként, ezen rendkívüli időben minden nap a déli Úrangyala imádságot a koronavírus járvány megszűnéséért ajánljuk fel, és erre a szándékra kérjük, aki csak teheti vállaljon böjtöt és önmegtagadó cselekedeteket felajánlásként.

Emellett kérjük, hogy lehetőség szerint minden plébánián álljanak rendelkezésre önkéntesek, akik a plébánia telefonján fogadják az idősek és rászorulók hívásait, és az állami rendelkezések teljeskörű betartása mellett segítenek megszervezni ezen személyek részére a bevásárlást, vagy a szükséges gyógyszerek kiszállítását.

Szeretettel buzdítunk mindenkit minden állami intézkedés és ezen korlátozások betartására. Soha ne feledjük felelőségünket önnön életünk és egymás biztonsága tekintetében! Szent Jakab apostol szavaival kívánunk erősíteni benneteket, aki így tanít minket: „Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá” (Jak 1,2-4).

Mindannyiótokra és egész országunkra kérjük Isten áldását!

Püspökeitek:

 

Msgr. Stanislav Hočevar SDB s.k.

belgrádi érsek metropolita

Msgr. Djura Džudžar s.k.

görögkatolikus püspök

Msgr. Pénzes János s.k.

szabadkai püspök

Msgr. Đuro Gašparović s.k.

szerémségi püspök

Msgr. Roos Márton s.k.

temesvári nyugalmazott püspök,

nagybecskereki apostoli kormányzó