Saopštenje Gradskog štaba za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije, na devetoj vanrednoj sednici održanoj dana 1.5.2020.g. donosi

 

N A R E D B U

 

I

1. Dozvoljava se kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana- uz primenu preventivnih mera navedenih u tački dva ove naredbe.

2. Dok borave u parkovima i na javnim površinama navedenim u tački 1. ove naredbe građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.

 

II

Ova naredba primenjuju se od 1.5.2020.g.

Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće nadležni državni organi.