Proglašeno vanredno stanje u Gradu Subotica

GRADONAČLNIK JE DONEO ODLUKU o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju
grada Subotice
1.Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju grada Subotice, od dana 26.11.2020. godine, zbog pogoršanja epidemiološke situacije usled širenja epidemije

zarazne bolesti COVID 19.
2.Donošenjem ove Odluke, do sada donete Naredbe i akti Gradskog štaba za vanredne situacije vezane za preduzimanje mera na sprečavanju širenja epidemije  zarazne

bolesti COVID 19 ostaju na snazi.
3.Vanredna situacija se proglašava radi efikasnijeg sprovođenja mera zaštite kao i zaštite života i zdravlja stanovništva .
4.O sprovođenju ove Odluke staraće se gradski štab za vanredne situacije grada Subotice u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i

upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018).
5.Ovu Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Severnobačkog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije,

Odeljenju za vanredne situacije u Subotici, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.
6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku grada Subotice.