KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆ

KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U APV ZA 2021. GODINU

Pokrajinski sekretarijat za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2021. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

Na osnovu člana 11. Razdeo 13, čl. 22, 23, 24, 26 i 27. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, broj 66/2020) i člana 7. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини („Službeni list APV”, br. 1/2013 i 5/2017), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisuje konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju u APV za 2021. godinu.

Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA SU SLEDEĆI:

· da je stanovnik Grada Subotice,

· da svakodnevno putuje u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju,

· da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima,

· da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,

· da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,

· da nije korisnik stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:

· fotokopiju lične karte,

· potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,

· fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.

NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji mogu naći na veb sajtu Grada, ili u Uslužnom centru Gradske kuće.

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od 5. 2. 2021. do 17. 2. 2021. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije na tel: 024 626 928