konkurs za počasnog građanina

Komisija za dodelu zvanja i priznanja je objavila JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PREDLAGANjU GRAĐANA I ORGANIZACIJA NA TERITORIJI
GRADA SUBOTICA ZA DODELU ZVANjA POČASNI GRAĐANIN I PRIZNANjA PRO URBE
Zvanje POČASNI GRAĐANIN dodeljuje se za istaknuto i trajno životno delo u
oblasti nauke, privrede, umetnosti, obrazovanja i vaspitanja, kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvoju kulturnog stvaralaštva i to fizičkim licima koja su svojim delima i činjenjima doprinela podizanju ugledu grada u zemlji i inostranstvu. Priznanje PRO URBE dodeljuje se licima za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti. Priznanje PRO URBE dodeljuje se pravnim i fizičkim licima, kao i drugim
organizacijama i to za istaknute naučne, kulturne i umetničke aktivnosti, odnosno za značajnu delatnost u obrazovanju, komunalnoj, socijalnoj, zdravstvenoj, privrednoj oblasti kao i onima koji su svojim radom doprineli većem stepenu razvoja javnog reda i mira i licima koja su svojim sportskim i drugim rezultatima pronela slavu svog grada. Pismeni predlozi sa obrazloženjem podnose se u štampanom obliku predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1 ili poštom Skupštini grada
Subotice, sa naznakom za Komisiju za dodelu zvanja i priznanja, a obavezno i u elektronskom obliku na e-mail adresu: gudrustdel@subotica.rs do 18.5.2021.godine.