KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE

 

POZIV REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANI KRATKOROČNI KREDIT ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA-REPROMATERIJALA UZ UČEŠĆE GRADA SUBOTICE U SUFINASIRANJU DELA KAMATE

Grad Subotica u saradnji sa OTP bankom, je raspisao Javni poziv za podnošenje zahteva za kratkoročni kredit za kupovinu obrtnih sredstava-repromaterijala, na period od 12 meseci.

Ukupna kamata je 5,8% godišnje, od toga 5,3% sufinansira Grad Subotica a 0,5% godišnje plaća korisnik kredita.

Minimalni iznos kredita po podnosiocu iznosi 100.000,00 dinara a maksimalni iznos 500.000.,00 dinara.

Poljoprivredni proizvođač, odnosno korisnik kredita je u obavezi da namenska sredstva koristi isključivo za kupovinu obrtnih srestava- repromaterijala (semenski i sadni materijal, mineralno đubrivo, gorivo, sredstva za za zaštitu bilja i sredstva za održavanje opreme, mehanizacije i objekata) kao i za kupovinu stočne hrane.

Uslovi koje podnosioci zahteva treba da ispune su:

– da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i

da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice

Potrebna dokumentacija:

Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti usova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkokoročni kredit ( podnosi se u Gradskoj upravi , Služba za poljoprivredu, drugi sprat, soba 202/2),

Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2022.godinu,

Izjava podnosioca zahteva da će Službi za poljoprivredu dostaviti dokaz o namenskom trošenju sredstava ( kopije namenskih računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid ) najkasnije u roku od 60 dana od dana odobrenja kredita,

Fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu, ili potvrdu MUP-a o mestu prebivališta.

Izdvojena sredstva za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara za subvencionisanje dela kamate po podnosiocu kredita i obezbeđena su u budžetu Grada.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu, na telefon 024/626-739, kontakt osoba je Ivan Budinčević.