KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNO

KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2023. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.
Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.
USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA SU SLEDEĆI:
•da ima prebivalište na području Grada Subotice,
•da svakodnevno putuje na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja,
•da nije korisnik usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata,
•da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,
•da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,
•da nije korisnik studentske stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija.
Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.
ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:
•fotokopiju lične karte,
•potvrdu ustanove visokog obrazovanja da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,
•fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.
NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Subotice: www.subotica.rs, odnosno u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice.
Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od 02. 02. 2023. do 14. 02. 2023. godine, od 9.00 do 14.00 časova.