ELEKTRONSKO ZAHTEVI ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA

Омогућено електронско подношење захтева за породиље које први пут подносе захтев за вештачење здравственог стања детета

Документацију потребну за вештање здравственог стања детета, за породиље које први пут подносе овај захтев ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, породиље могу да доставе електронским путем или поштом на адресу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО).

Попуњен и потписан скенирани захтев за вештачење, са медицинском и осталом пратећом документацијом, укључујући и изјаву о веродостојности достављене електронске медицинске документације, потребно је послати на е-маил адресу novaporodilja@pio.rs или препорученом пошиљком на адресу РФПИО, ул Александра Костића бр. 9, 11000 Београд.

У захтеву је потребно навести и следеће: мејл адресу послодавца, као и службу дечије заштите у месту пребивалишта.

РФПИО ће на основу вештачења медицинске документације, електронском поштом послати скенирано Мишљење комисије о здравственом стању детета, подносиоцу захтева, као и послодавцу и надлежној служби дечије заштите, на адресе које подносиоц захтева буде навео у свом захтеву.

Захтев за вештачење здравственог стања детета (Образац број 1ЕЛ – ЗОПНД), као и осталу потребну документацију за вештачење, може се преузети са сајта РФПИО https://www.pio.rs/

Напомињемо да је подносилац захтева који електронски подноси захтев и медицинску документацију ради вештачења, дужан да потпише и пошаље скенирану изјаву о веродостојности ове документације. Након престанка ванредне ситуације, РФПИО извршиће ревизију и контролу, достављене документације.

По добијању скенираног Мишљења комисије о здравственом стању детета, породиља подноси Захтев ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета. Попуњен и потписан захтев ради остваривања права на накнаду зараде за време посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, потребно је скенирати и послати на е-маил адресу prijem.zahteva@beograd.gov.rs за Град Београд, односно на другу одговарајућу е-маил адресу за општине и градове у Републици Србији, а која је истакнута на порталима градских општинских управа у нашој земљи.

Захтеви ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, могу се послати и препорученом пошиљком на адресе служби дечије заштите, које припадају општинама или граду у којима подносилац захтева има пребивалишта.

Захтев за вештачење здравственог стања детета (Образац број 1ЕЛ – ЗОПНД), као и Захтев за остваривање права на накнаду зараде ради посебне неге детета (Образац НЗ-ПНД), Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета (Образац ОН-ПНД), може се преузети са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu

Подсећамо да се за породиље које су већ оствариле право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, а којима ово право истиче истиче 15. марта 2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу, то право продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање. Више о томе можете се информисати на линку у наставку:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/produzava-se-isplata-prava-na-socijalna-davanja-na-osnovu-ranije-donetih-resenja