Увид у део Јединственог бирачког списка за територију Града Суботице

Grb Srbije

На основу Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 95/23), члана 6. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 11, 14. и 15. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11), главе IV. тачке 10. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и члана 33. Одлуке о Градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, број 18/2017-пречишћен текст, 30/2017 и 5/2020), Начелница Градске управе Града Суботице доноси следеће

 

Grb SrbijeОБАВЕШТЕЊЕ

грађанима са територије Града Суботице да је дана 1. новембра 2023. године Председник Републике Србије расписао изборе за народне послaнике у Народну скупштину Републике Србије, који ће се одржати дана 17. децембра 2023. године у времену од 7,00 до 20,00 часова.

Право да бира народне посланике и да буде биран за народног посланика има пунолетни држављанин Републике Србије над којим није продужено родитељско право, односно који није потпуно лишен пословне способности. Лице делимично лишено пословне способности може да бира народне посланике и да буде бирано за народног посланика ако суд решењем о делимичном лишењу пословне способности није утврдио да је неспособно да врши изборно право.

Грађани са пребивалиштем на територији Града Суботице могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за територију Града Суботице, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података на начин и по поступку утврђеном законом.

О захтеву за промену у делу Јединственог бирачког списка за Град Суботицу надлежни Орган одлучује у року 24 часа од пријема захтева.

  Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије уношењем података о Јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте.

Од проглашења изборне листе, право на увид у део Јединственог бирачког списка за Град Суботицу и подношење захтева за промену у истом, има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају грађани.

 

Након доношења Одлуке о расписивању избора за народне посланике Градска управа Града Суботице извршиће упис свих малолетних лица за које поседује податке и која бирачко право стичу најкасније на дан спровођења избора, тј. 17. децембра 2023. године.

Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија а боравиште на територији Града Суботице) могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Града Суботице и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ личне карте или путне исправе.

Најкасније пет дана пре дана закључења Јединственог бирачког списка (најкасније до 25. новембра 2023. године у 24,00 часа) грађани могу поднети захтев Градској управи да се у Јединствени бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (најкасније до 25. новембра 2023. године у 24,00 часа), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

 

Јединствени бирачки списак закључује се 1. децембра 2023. године у 24,00 часа.

Након закључења Јединственог бирачког списка Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) на начин и по поступку утврђеном законом све до 72 часа пре дана одржавања избора (најкасније до 13. децембра 2023. године у 24,00 часа).

Захтев за вршење промене у Јединственом бирачком списку подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Београд, Бирчанинова 6, односно Градској управи Града Суботице.

О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у Јединственом бирачком списку Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије на начин и по поступку прописаним законом, доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

Грађани Града Суботице од 3. новембра 2023. године могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Града Суботице и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ важеће личне карте или путне исправе, а према следећем распореду:

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СУБОТИЦА, КЕЛЕБИЈА, МАЛА БОСНА И БИКОВО:

 Сваког радног дана од 7:00 до 16:00 часова, суботом од 9:00 до 12:00 часова у  просторијама Секретаријата за општу управу и заједничке послове Градске управе Града Суботице – Служба за општу управу и заједничке послове, објекат Градска кућа, II спрат, соба 215, а најкасније до 1. децембра 2023. године до 24:00 часова када се Јединствени бирачки списак закључује.

 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ПАЛИЋ за насељена места Палић, Шупљак, Хајдуково и Бачки виногради: у просторијама Месне канцеларије Палић, сваки радни дан од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЈМОК за насељена места Бајмок и Мишићево: у просторијама Месне канцеларије Бајмок, уторком, средом и петком од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЧАНТАВИР за насељена места Чантавир, Вишњевац и Бачко Душаново: у просторијама Месне канцеларије Чантавир, понедељком, средом и петком од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТАВАНКУТ за насељена места Горњи Таванкут, Доњи Таванкут и Љутово: у просторијама Месне канцеларије Таванкут, четвртком  од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЖЕДНИК за насељена места Стари Жедник, Нови Жедник и Ђурђин: у просторијама Месне канцеларије Стари Жедник, уторком од 7:00 до 15:00 часова.

 

                     

 

                         НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Марија Ушумовић Давчик, мастер правница с.р.