Poziv trudnicima za naknadu

ПРЕДМЕТ: Обавештење за јавност

Одлуком Уставног суда бр.  од 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС”, бр. 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или” и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће”, није у сагласности са Уставом.

Од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства. ”

Све породиље, којима је почев од 19. априла 2019. године достављено решење о накнади зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а које сматрају да су оштећене чланом 13. ставом 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, могу да предају захтев за измену решења по Одлуци Уставног суда. Рок за подношење захтева за измену решења истиче 14. августа 2024. године.

Захтев се предаје у Услужном центру Гфа;цске куће, услужно место број 2. Уз попуњен захтев приложити очитану личну карту и фотокопију текућег рачуна подносиоца захтева.