Obavestenje o refendumu

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Град Суботица

Градска управа

Број: IV-00-014-2/2021

Дана: 01.12.2021. године

24000 Суботица

Трг слободе 1

Тел: 024/626-964

МУД/БЧ

  На основу Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 115/2021), члана 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/2021), члана 11, 14. и 15. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), главе IV. тачке 10. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021) и члана 33. Одлуке о Градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице, број 18/2017-пречишћен текст, 30/2017 и 5/2020), Начелник Градске управе Града Суботице доноси следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

грађанима са територије Града Суботице да је дана 30. новембра 2021. године Народна Скупштина Републике Србије расписала републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати дана 16. јануара 2022. године у времену од 7,00 до 20,00 часова.

На републичком референдуму грађани се изјашњавају о референдумском питању:

„Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије?“

На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи: „да“ или речи „не“.

Право изјашњавања на републичком референдуму имају грађани који, у складу са прописима о изборима, имају бирачко право и пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица на територији за коју се расписује референдум, и уписани су у бирачки списак.

Грађани са пребивалиштем на територији Града Суботице могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за територију Града Суботице, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података на начин и по поступку утврђеном законом.

О захтеву за промену у делу Јединственог бирачког списка за Град Суботицу надлежни Орган одлучује у року 24 часа од пријема захтева.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије уношењем података о Јединственом матичном броју грађана.

Након доношења Одлуке о расписивању републичког референдума Градска управа Града Суботице извршиће упис свих малолетних лица за које поседује податке и која бирачко право стичу најкасније на дан спровођења референдума, тј. 16. јануара 2022. године..

Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија а боравиште на територији Града Суботице) могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Града Суботице и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ личне карте или путне исправе.

Најкасније пет дана пре дана закључења Јединственог бирачког списка грађани могу поднети захтев Градској управи да се у Јединствени бирачки списак упише податак да ће бирач на републичком референдуму гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем републичком референдуму гласати у иностранству.

Јединствени бирачки списак закључује се 07. јануара 2022. године у 24,00 часа.

Након закључења Јединственог бирачког списка Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку) на начин и по поступку утврђеном законом све до 72 часа пре дана одржавања избора.

Захтев за вршење промене у Јединственом бирачком списку подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Београд, Бирчанинова 6, односно Градској управи Града Суботице.

О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у Јединственом бирачком списку Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије на начин и по поступку прописаним законом, доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

Грађани Града Суботице од 01. децембра 2021. године могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за подручје Града Суботице и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ важеће личне карте или путне исправе, а према следећем распореду:

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СУБОТИЦА, КЕЛЕБИЈА, МАЛА БОСНА И БИКОВО:

Сваког радног дана од 7:00 до 16:00 часова, суботом од 9:00 до 12:00 часова у просторијама Секретаријата за општу управу и заједничке послове Градске управе Града Суботице – Служба за општу управу и заједничке послове, објекат Градска кућа, II спрат, соба 215, а најкасније до 07. јануара 2022. године до 24:00 часова када се Јединствени бирачки списак закључује.

 

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ПАЛИЋ за насељена места Палић, Шупљак, Хајдуково и Бачки виногради: у просторијама Месне канцеларије Палић, сваки радни дан од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЈМОК за насељена места Бајмок и Мишићево: у просторијама Месне канцеларије Бајмок, уторком, средом и петком од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЧАНТАВИР за насељена места Чантавир, Вишњевац и Бачко Душаново: у просторијама Месне канцеларије Чантавир, понедељком, средом и петком од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТАВАНКУТ за насељена места Горњи Таванкут, Доњи Таванкут и Љутово: у просторијама Месне канцеларије Таванкут, понедељком и четвртком од 7:00 до 15:00 часова.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЖЕДНИК за насељена места Стари Жедник, Нови Жедник и Ђурђин: у просторијама Месне канцеларије Стари Жедник, уторком и четвртком од 7:00 до 15:00 часова.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Марија Ушумовић Давчик, мастер правник с.р.