NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJ RASPISALA JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJ RASPISALA JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
„MOJA PRVA PLATA“
Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“  podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja

imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati.Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u Program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji

ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u Program uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u Program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.
Prijava poslodavaca za učešće u Programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 22.08.2022. godine do 22.09.2022. godine.Prijavljivanje kandidata vrši se

elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 03.10.2022. godine do 31.10.2022. godine. Informacije o Programu dostupne su na veb sajtovima: www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.gov.rs.