O B A V E Š T E Nj E

Obaveštenje građanima sa teritorije Grada Subotice da je dana 5. septembra 2022. godine Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati dana 13. novembra 2022. godine.

Shodno Rešenju o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine od 3. septembra 2022. godine na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine;

35 članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine;

19 članova Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine;

19 članova Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine;

23 člana Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine;

35 članova Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine;

35 članova Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine;

23 člana Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine;

19 članova Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine;

29 članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine;

15 članova Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

– 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine;

– 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Nakon privremenog zaključenja posebnog biračkog spiska upis i promene u istom (brisanje, izmene, dopune ili ispravke) za pripadnike nacionalnih manjina nastavlja se 4. septembra 2022. godine.

U skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i članom 3. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Lica koja će steći punoletstvo zaključno sa 13. novembrom 2022. godine, a nisu upisana u poseban birački spisak nacionalnih manjina, mogu ostvariti svoje izborno pravo ukoliko do 28. oktobra 2022. godine, tj. do zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina izvrše upis u deo jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu.

U skladu sa članom 5. stav 1. Pravilnika brisanje iz posebnog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti ili na osnovu zahteva za brisanje koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

U skladu sa članom 7. navedenog Pravilnika pravo na uvid u poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak po mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u poseban birački spisak u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana.

Ovlašćeni predstavnici nosilaca potvrđenih izbornih lista imaju pravo uvida u poseban birački spisak, kao i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke biračkog spiska, u skladu sa zakonom.

Gradska uprava Grada Subotice, kao nadležan organ za ažuriranje dela posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, vrši upis birača koji nisu upisani u poseban birački spisak, kao i promenu podataka u istom, sve do njegovog zaključenja, odnosno do 28. oktobra 2022. godine u 24:00 časa.

Od zaključenja posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina pa do 72 časa pre dana održavanja izbora tj. 9. novembra 2022. godine u 24:00 časa, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promene u istom vrši ministarstvo nadležno za vođenje biračkog spiska. Nakon zaključenja posebnog biračkog spiska Gradska uprava Grada Subotice zahteve za upis promena u isti, sa prilozima, dostavlja elektronskim putem nadležnom Ministarstu bez odlaganja.

Uvid u deo posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina kao i upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke možete izvršiti svakog radnog dana u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove u okviru Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – objekat Gradske kuće, Trg Slobode broj 1, II sprat, soba 215 u periodu od 07:00 do 15:00 časova i subotom od 09:00 do 12:00 časova, kao i u Mesnim kancelarijama prema sledećem radnom vremenu istih i to:

MESNA KANCELARIJA PALIĆ za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi: u prostorijama Mesne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA BAJMOK za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo: u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok, utorkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir, ponedeljkom, sredom i petkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA TAVANKUT za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo: u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut, ponedeljkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 časova.